Door onze ervaring met de tools om cultuurhistorie zowel als ruimtelijke kwaliteit te borgen en verder te ontwikkelen, is dit onderdeel binnen Contrei onderscheiden als een apart werkveld.
Dit gaat van de evaluatie van beschermingsbeleid voor beschermde stadsgezichten, zoals wij voor de binnensteden van Utrecht en Amersfoort hebben uitgevoerd, tot aan het maken van nota’s ruimtelijke kwaliteit (welstandsnota’s) en het schrijven van dubbelbestemmingen in het omgevingsplan voor cultuurhistorisch waardevolle gebieden of objecten.

Onze producten:

  • contra-expertises ten behoeve van beleidsmatige beslissingen of advisering m.b.t. gebouwen, complexen en gebieden
  • beleidsvisies (erfgoedvisie, programma erfgoed + ruimtelijke plandocumenten) ten behoeve van cultuurhistorisch en/of ruimtelijk beleid
  • beleidsregels (beleidsregels omgevingsplan, beleidsregels ruimtelijke en omgevingskwaliteit/welstand) ten behoeve van borging van cultuurhistorie en/of ruimtelijke kwaliteit
  • evaluaties m.b.t. het bestaand cultuurhistorisch beleid of beleidsinstrumenten (bijvoorbeeld beleidsregels omgevingsplan en evaluatie instrumentarium beschermd gezicht)