Door onze lange ervaring met de tools om cultuurhistorie zowel als ruimtelijke kwaliteit te borgen en verder te ontwikkelen, is dit onderdeel binnen Contrei onderscheiden als een apart werkveld.
Dit gaat van de evaluatie van beschermingsbeleid voor beschermde stadsgezichten, zoals wij voor de binnensteden van Utrecht en Amersfoort hebben uitgevoerd, tot aan het maken van nota’s ruimtelijke kwaliteit (welstandsnota’s) en het schrijven van dubbelbestemmingen in het bestemmingsplan voor cultuurhistorisch waardevolle gebieden of objecten.

Voor beleid en instrumenten:

  • adviseren wij hoe erfgoed in bestemmingsplannen te borgen
  • maken en actualiseren wij beleidskaders voor ruimtelijke kwaliteit
  • adviseren wij hoe monumentenverordeningen in te richten
  • schrijven wij dubbelbestemmingen voor cultuurhistorisch waardevolle gebieden en cultuurhistorisch waardevolle objecten
  • adviseren wij over ruimtelijke kwaliteit en de Omgevingswet
  • adviseren wij over vergunningsvrij bouwen en kleine bouwplannen op en bij historische bouwwerken
  • schrijven wij cultuurhistorische en ruimtelijke onderbouwingen voor ‘buitenplanse’ afwijkingen van het bestemmingsplan