Ons bureau is sinds 1996 actief in het cultuur- en bouwhistorisch onderzoeksveld onder de naam FlexusAWC. Het bureau is vanaf 2022 herdoopt in Contrei, volgend op de verhuizing naar een ruimere locatie in Rotterdam-centrum.
Wij richten ons op onderzoek naar en waardering van erfgoed en cultuurhistorisch betekenisvolle omgevingen. Daarnaast leggen wij ons toe op advisering voor behoud, hergebruik en ruimtelijke doorontwikkeling van erfgoed en op vraagstukken van ruimtelijke kwaliteit.

Wij werken aan een breed palet van opdrachten, van waardenstellingen van historische binnensteden tot aan advisering voor behoud en doorontwikkeling van vroeg-20e eeuwse havengebieden en New Towns uit de jaren ’60 en ‘70. De diverse achtergronden van onze onderzoekers – architectuurhistorie, bouwhistorie, stedenbouwhistorie, planologie en bouwkunde – vormen tezamen een breed kennisveld, waarmee per opdracht telkens weer nieuwe inzichten worden gegenereerd.

Hugo van Velzen en Marcel van Winsen vormen als oprichters en vaste onderzoekers / adviseurs de spil van het bureau. Hugo is zijn carrière begonnen als bouwkundige met als specialisatie renovatie- en restauratietechnieken (TU Delft), is vanuit het vak van architect in het werkveld van erfgoed en ruimtelijk advies gegroeid en heeft ondertussen een ervaring opgebouwd van 25 jaar cultuurhistorisch onderzoek en -advies. Marcel is van huis uit historicus, met als specialisatie stedenbouwgeschiedenis (UvA), heeft daarnaast postdoc bouwhistorie en planologie gestudeerd en is vanuit een vergelijkende studie naar beeldkwaliteitplannen het vak van erfgoed en ruimtelijk advies ingestapt.
Naast de bureau-opdrachten hebben beide partners van tijd tot tijd zitting in commissies Ruimtelijke Kwaliteit (Welstands- en Monumentencommissies).

Wij werken op geregelde basis samen met Noor Mens, architectuurhistoricus en onderzoeker in Groningen, gepromoveerd op architectuurhistorische waardestelling van wederopbouwwijken in Nederland en auteur van meerdere publicaties, met name op het gebied van architectuur van de gezondsheidszorg.
Voor opdrachten in Duitsland werden wij samen met Claudia Schmidt (Mir-architecten) in Amsterdam, een architect die zich sterk verbonden voelt met cultuurhistorische vraagstukken.
Wij werken binnen het bureau op vaste basis samen met jonge onderzoekers in opleiding.

Onze opdrachtgevers

Overheden, particulieren, bedrijven, instellingen (ziekenhuizen, havenbedrijf etc.), architectenbureaus.

Werkveld en producten

Contrei voert onderzoeksopdrachten uit op en tussen verschillende schaalniveaus: van gebieden (steden, stadsdelen, wijken, dorpen, landschappen) tot gebouwen (beschermde monumenten, historische/beeldbepalende objecten) en historische interieurs.
Wij voeren bouw- en cultuurhistorisch onderzoek uit voor de overheid en voor bedrijven, particulieren en instellingen. Ook maken wij contra-expertises voor verschillende partijen.

Wij assisteren overheden in het uitstippelen van beleid voor erfgoed en cultuurhistorie al dan niet in relatie tot nieuwe ontwikkelopgaven. Voor een betrouwbare evaluatie van bestaand beleid of beleidsinstrumenten op hun ruimtelijke doorwerking in de praktijk hebben wij tools ontwikkeld.

Tevens adviseren wij op de concrete vertaling van het gewenste beleid voor behoud en doorontwikkeling van erfgoed en cultuurhistorie naar de planologische en beleidsmatige instrumenten, zoals het omgevingsplan, de nota Ruimtelijke Kwaliteit (welstandsnota) of de Erfgoednota, of schrijven deze documenten in opdracht.

Wij zijn goed op de hoogte van de actuele beroepsmatige en juridische ontwikkelingen, zowel in het vakgebied van erfgoed en cultuurhistorie als in dat van ruimtelijke ordening. De actuele architectuur- en stedenbouwdebatten volgen wij op de voet, om deze effectief in te zetten bij transformatieopgaven.

Ons bureau kan worden ingezet bij de professionele toetsing van bouw- of ontwikkel-initatieven aan de kwaliteitskaders in de lijn van de nieuwe Wet Kwaliteitsborging.

Wij staan voor:

  • ervaring en een hoge standaard
  • een heldere presentatie, gebruik makend van moderne grafische middelen waaronder GIS
  • een communicatieve attitude, waarbij samenwerken uitgangspunt vormt
  • wij beperken ons niet tot onderzoek naar architectuur- of stedenbouwhistorie, maar betrekken ruimtelijke kwaliteit – waar mogelijk – bij onze waardenbepaling. Bij het uitzetten van een ontwikkelingsrichting vormt toekomstige functionaliteit een expliciet onderdeel van onze afwegingen. Dit maakt ons werk goed inzetbaar bij praktische besluitvorming
  • wij bestrijken meerdere facetten van het werkveld, op bouwkundig, cultuurhistorisch, stedenbouwkundig, planologisch en juridisch vlak. Dat is nodig, omdat deze facetten in de erfgoed- en ruimtelijke adviespraktijk van alledag nauw met elkaar verbonden zijn

Visie

Het woord contrei heeft een diepe oorsprong. Van een tegenoverstelling (Latijn: contrata = het land tegenover de stad, Frans: ‘contrée’, Engels: ‘country’ ) is het in het Nederlands door de tijd vervormd naar de typering van een streek met een eigen, onderscheidbaar karakter en een historische kleuring. Dit laatste zit licht in het woord besloten.
In ons bureau staat contrei voor iedere ruimtelijke omgeving met een eigen identiteit, geworteld in de historie, of het nu een stad is, een buurt, een dorp, een streek of een landschap.

Contrei stelt zich ten doel de geschiedenis van een ruimtelijke omgeving – een gebouw, een locatie of een gebied – zichtbaar te houden, de historische en ruimtelijke kwaliteiten daarvan vast te stellen, zeker te stellen en een goed overdachte plaats te geven in de huidige leefomgeving of in toekomstige ontwikkelingen.

In ons bureau gaan wij crossing-overs aan met ruimtelijke en planologische ontwikkelingen. De ene keer staat erfgoed centraal als richtsnoer voor ruimtelijke ontwikkelingen, de andere keer zijn ruimtelijke ontwikkelingen het vertrekpunt en speelt erfgoed daar een omschreven rol in die door ons – al dan niet in overleg met andere spelers – wordt gedefinieerd.
Afgaand op onze praktijkervaring zijn erfgoed en cultuurhistorie niet te reduceren tot ‘nostalgie’ en is de identiteit van een plek niet alleen maar ‘dynamisch’ en vloeiend. Erfgoed en cultuurhistorie verlenen een langdurige en een breed gedeelde identiteit aan een ruimtelijke omgeving en aan de gemeenschap wiens leefomgeving gevormd wordt door deze tastbare historie. De betekenis van het erfgoed en daarmee de identiteit van een plek verschuift weliswaar in de tijd, maar op onderdelen en in verschillende snelheden, vergelijkbaar met de processen die de Franse historicus Fernand Braudel heeft onderscheiden in zijn beroemde onderzoek naar de ontwikkeling van de Mediterrane wereld volgens drie snelheden, van de ‘longue durée’ naar de kortdurende veranderingen van de ‘evenements’.

In omgevingen of gebouwen met een grote tijddiepte of een aanzienlijke historie vormen erfgoed en het verhaal van een plek bovendien een onontkoombaar onderdeel van de ervaring van ruimtelijke kwaliteit en verhogen zij de maatschappelijke en economische waarde van een omgeving. De hoog gewaardeerde historische binnensteden en 19e- eeuwse wijken in heel Europa laten dat als voorbeeld goed zien. Dit soort omgevingen gaan lang, tot zelfs zeer lang mee en nemen meerdere generaties veranderingen, programmawisselingen en functieverschuivingen op.

Erfgoed is ruimtelijke kwaliteit, en ruimtelijke kwaliteit is duurzaamheid.