Contrei is sinds 1996 actief in het cultuur- en bouwhistorisch onderzoeksveld onder de naam FlexusAWC. Het bureau is in 2020 herdoopt in Contrei, gelijkop met de verhuizing naar een ruimere locatie in Rotterdam Centrum.
Vanaf de oprichting richten wij ons op onderzoek naar en waardering van erfgoed en cultuurhistorisch betekenisvolle omgevingen, op het vraagstuk van ruimtelijke kwaliteit, vaak in relatie tot cultuurhistorie en erfgoed, en op advisering voor behoud, hergebruik en ruimtelijke ontwikkeling.
Wij werken momenteel met vaste onderzoekers en met flexibele inzetbare specialisten, die op projectbasis meewerken aan een breed palet van opdrachten, van waardenstellingen van historische binnensteden tot aan advisering voor behoud en doorontwikkeling van vroeg-20e eeuwse havengebieden en New Towns uit de jaren ’60 en ‘70. De diverse achtergronden van onze medewerkers – architectuurhistorie, bouwhistorie, stedenbouwhistorie, planologie en bouwkunde – vormen tezamen een breed kennisveld, waarmee per opdracht telkens weer verrassende inzichten worden gegenereerd.

Onderzoekers

Hugo van Velzen: bouwkundige, cultuurhistoricus en erfgoedadviseur
Marcel van Winsen: bouwhistoricus, stedenbouwhistoricus en planoloog
Maurice Moerland: architectuurhistoricus

Op projectbasis werken wij samen met een vaste kern van flexibele onderzoekers.

Wij werken met QGIS, Indesign, Illustrator of Word voor de eindproducten.

Onze opdrachtgevers

Overheden, particulieren, bedrijven, instellingen (ziekenhuizen, havenbedrijf etc.), architectenbureaus.

Particulieren, instellingen en architectenbureaus schakelen ons in voor een waardenstelling van een concreet monument of historisch pand en voor een concrete opgave voor restauratie of aanpassing van een gebouw of complex.

Overheden doen een beroep op ons voor waardenstellingen voor grotere gebieden, het formuleren van beschermings- en ontwikkelingsbeleid, het onderzoeken en selecteren van monumenten voor bescherming, het ontwikkelen van een beleidsvisie voor ruimtelijke ontwikkeling/kwaliteit en erfgoed en het vormgeven van de tools voor erfgoed- en kwaliteitsborging.

Werkveld

Contrei voert onderzoeksopdrachten uit op en tussen verschillende schaalniveaus: van gebieden (steden, stadsdelen, wijken, dorpen, landschappen) tot gebouwen (beschermde monumenten, historische/beeldbepalende objecten) en historische interieurs.
Wij assisteren overheden in het uitstippelen van beleid voor erfgoed en cultuurhistorie al dan niet in relatie tot nieuwe ontwikkelopgaven. Voor een betrouwbare evaluatie van bestaand beleid of beleidsinstrumenten op hun ruimtelijke doorwerking in de praktijk hebben wij tools ontwikkeld.
Tevens adviseren wij op de concrete vertaling van het gewenste beleid voor behoud en doorontwikkeling van erfgoed en cultuurhistorie naar de planologische en beleidsmatige instrumenten, zoals het bestemmingsplan, de nota Ruimtelijke Kwaliteit (welstandsnota) of de Erfgoednota, of schrijven deze documenten in opdracht.
Wij zijn goed op de hoogte van de actuele beroepsmatige en juridische ontwikkelingen, zowel in het vakgebied van erfgoed en cultuurhistorie als in dat van ruimtelijke ordening. De actuele architectuur- en stedenbouwdebatten volgen wij op de voet, om deze effectief in te zetten in de transformatieopgaven.

Ons bureau kan worden ingezet bij de professionele toetsing van bouw- of ontwikkel-initatieven aan de kwaliteitskaders in de lijn van de nieuwe Wet Kwaliteitsborging.

Wij staan voor:

  • Veel ervaring en een hoge standaard wanneer het gaat om historisch en ruimtelijk onderzoek naar en advisering over gebieden en gebouwen.
  • Bij het onderzoek naar de ontwikkelingsgeschiedenis van gebieden en gebouwen gaan wij verder dan architectuur- of stedenbouwhistorie, maar betrekken wij het concrete functioneren en de ruimtelijke kwaliteit van gebied en gebouw bij de advisering over waardenbepaling en ontwikkelingsrichting. Dat maakt ons werk goed inzetbaar bij praktische besluitvorming.
  • Wij bestrijken meerdere facetten van het werkveld, zowel inhoudelijk, maar ook bouwkundig, stedenbouwkundig en juridisch. Dat is nodig, omdat in de erfgoed- en ruimtelijke adviespraktijk van alle dag deze facetten nauw aan elkaar verbonden zijn.

Visie

Het begrip contrei staat voor voor iedere ruimtelijke omgeving met een eigen identiteit, die geworteld is in de historie.
Het woord contrei heeft een diepe oorsprong. Van een tegenoverstelling (Latijn: contrata = het land tegenover de stad, Frans: ‘contrée’, Engels: ‘country’ ) is het in het Nederlands door de tijd vervormd naar de typering van een streek met een eigen, onderscheidbaar karakter en een historische kleuring. Dit laatste zit licht in het woord besloten.
In ons bureau staat contrei voor iedere ruimtelijke omgeving met een eigen identiteit, geworteld in de historie, of het nu een stad is, een buurt, een dorp, een streek of een landschap.

Contrei stelt zich ten doel de geschiedenis van een ruimtelijke omgeving – een gebouw, een locatie of een gebied – zichtbaar te houden, de historische en ruimtelijke kwaliteiten daarvan vast te stellen, zeker te stellen en een goed overdachte plaats te geven in de huidige leefomgeving of in toekomstige ontwikkelingen.

In ons bureau gaan wij crossing-overs aan met ruimtelijke en planologische ontwikkelingen. De ene keer staat erfgoed centraal als richtsnoer voor ruimtelijke ontwikkelingen, de andere keer zijn ruimtelijke ontwikkelingen het vertrekpunt en speelt erfgoed daar een omschreven rol in die door ons – al dan niet in overleg met andere spelers – wordt gedefinieerd.
Afgaand op onze praktijkervaring zijn erfgoed en cultuurhistorie niet te reduceren tot ‘nostalgie’ en is de identiteit van een plek niet alleen maar ‘dynamisch’ en vloeiend. Erfgoed en cultuurhistorie verlenen een langdurige en een breed gedeelde identiteit aan een ruimtelijke omgeving en aan de gemeenschap wiens leefomgeving gevormd wordt door deze tastbare historie. De betekenis van het erfgoed en daarmee de identiteit van een plek verschuift weliswaar in de tijd, maar op onderdelen en in verschillende snelheden, zoals de Franse historicus Fernand Braudel dat heeft beschreven in zijn beroemde onderzoek naar de ontwikkeling van de Mediterrane wereld volgens drie snelheden, van de ‘longue durée’ naar de kortdurende veranderingen van de ‘evenements’.

In omgevingen of gebouwen met een grote tijddiepte of een aanzienlijke historie vormen erfgoed en het verhaal van een plek bovendien een onontkoombaaar onderdeel van de ervaring van ruimtelijke kwaliteit en verhogen zij de maatschappelijke en economische waarde van een omgeving. De hoog gewaardeerde historische binnensteden en 19e- eeuwse wijken in heel Europa laten dat goed zien.
Dit soort omgevingen gaan lang, tot zelfs zeer lang mee en nemen meerdere generaties veranderingen, programmawisselingen en functieverschuivingen op.

Erfgoed is ruimtelijke kwaliteit, en ruimtelijke kwaliteit is duurzaamheid.