Locatie

Nederland en Vlaanderen

Hoofdcategorie

Onderzoek en publicaties

Subcategorie

Bouwhistorisch onderzoek
Quickscans
Redengevende beschrijvingen
Beeldbepalende objecten
Wetenschappelijk cultuurhistorisch onderzoek

Uitvoeringsjaar

2011-heden

Opdrachtgever

TU Delft, faculteit Bouwkunde, vakgroep Urbanism, promotor: prof.dr.ir. V.J. Meyer

Projectteam

Marcel van Winsen, Hugo van Velzen

‘Het systeem van de Historische stad’ is een promotie-onderzoek dat door Marcel van Winsen en Hugo van Velzen in partnerschap wordt uitgevoerd aan de TU Delft, faculteit Bouwkunde. De stedenbouwkundige prof. dr. V.J. Meyer is promotor van dit onderzoek. Aan het onderzoek is geen onderwijsaanstelling aan de TU verbonden.

Het object van onderzoek is de Nederlandse pre-industriële stad (vóór 1850-1870) en modern-historische periode (1850-1870 – 1940) op het grondgebied van de pre-industriële (binnen)stad. De werkhypothese is dat de pre-industriële stad een historisch-stedenbouwkundig gebiedstype is met zijn eigen karakteristieken en vormende factoren en dat verschillende subtypen hierin zijn er herkennen.

In dit onderzoek zijn twee onderzoeksvragen leidend:

  1. Is de Nederlandse pre-industriële stad een stedelijke gebiedstype met eigen onderscheidbare kenmerken, en zo ja, wat zijn deze kenmerken, welke subtypen kunnen worden onderscheiden, door welke processen zijn zij gevormd en wanneer hielden deze processen op dit gebiedstype te vormen?
  2. Op welke wijze zijn de pre-industriële steden in Nederland na de Tweede Wereldoorlog ruimtelijk getransformeerd en hoe hebben de beschermingsinstrumenten, met name die van het beschermd stadsgezicht, deze transformatie beïnvloed?

Meze twee onderzoeksvragen worden in de promotie tot een synthese gebracht met de kernvraag : ‘Wat zijn de gemeenschappelijke ruimtelijke principes en essenties van de Nederlandse historische stad en hoe verhouden de verschillende typen ingrepen uit de diverse naoorlogse perioden zich tot deze essenties’?

In het onderzoek worden uitdrukkelijk de schaalniveaus ‘stadsplattegrond’, ‘stedenbouw’, ‘bebouwing’, ‘architectuur’ en ‘openbare ruimte’ van elkaar gescheiden, zodat op elk niveau de ruimtelijke essenties van de historische stad naar voren kunnen worden gehaald. De wijzen waarop deze niveaus met elkaar verbonden zijn, levert eveneens verrassende inzichten op.

De onderzoeksresultaten zetten wij in bij de opdrachten voor cultuurhistorisch onderzoek naar historische binnensteden.